Säännöt

(hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 23.3.2007)

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry (entinen Pääkaupunkiseudun aikuiskouluttajat ry)ja kotipaikka on Helsinki ja toimialueena on Pääkaupunkiseutu.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistön - oikeuksien, palkkauksen ja sosiaalisten etujen valvojana
- yhteydenpitäjänä ammattiliittoihin
- ammattipätevyyden kehittämiseksi
- jäsenten edustajana heitä koskevissa neuvotteluissa
- yhteydenpitäjänä vastaaviin paikallisiin yhdistyksiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää kokouksia, neuvottelu-, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, retkiä ja opintomatkoja jäsenilleen
- antaa tarvittaessa lausuntoja jäseniä koskevissa asioissa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys
- voi järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia, joihin hankkii asianomaiset luvat - voi vastaanottaa lahjoituksia, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä perustaa rahastoja

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimialueella toimivat aikuisopettajat ja -kouluttajat sekä aikuiskoulutuksen suunnittelusta ja koordinoinnista vastaavat henkilöt. Uudet jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Liittymisellään yhdistyksen jäsen ilmaisee hyväksyvänsä yhdistyksen tarkoituksen sekä tahtonsa noudattaa näitä sääntöjä ja yhdistyksen toimielinten päätöksiä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

5 § Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6 § Yhdistyksen kunniajäsen

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen sen tarkoitusperien hyväksi erittäin tehokkaasti ja ansiokkaasti työskennelleitä henkilöitä. Päätöksen kunniajäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta eikä kokouksessa äänivaltaa.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 7 varsinaista jäsentä, joista viimeksi mainituilla tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja niin usein kun asiat sitä vaativat ja se on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään puolet jäsenistä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi tarvittaessa valita työvaliokuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. äänestykset ratkaistaan äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:
- johtaa yhdistyksen toimintaa ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
- valmistaa yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua yhdistyksen kokoukset koolle
- valmistaa vuosi- ja tilikertomukset
- pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
- laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio
- edustaa yhdistystä sekä hoitaa muut mahdolliset hallitukselle kuuluvat tehtävät

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri tai varapuheenjohtaja, kaksi yhdessä.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille (1.1.2011 jälkeen toiminnantarkastaja) viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien (toiminnantarkastajan) tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määräävänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kokouskutsu on toimitettava jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen kirjeitse tai sähköpostitse vähintään 7 päivää ennen varsinaista kokousta ja 3 päivää ennen ylimääräistä kokousta.

12 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat (1.1.2011alkaen valitaan 1 toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö)
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen

14 § Sääntöjen soveltaminen

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.