Säännöt

(hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 17.11.2017, Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi säännöt 8.1.2018)

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA

1 § 

Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alueena on koko pääkaupunkiseutu.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Pääkaupunkiseudun alueyhdistykseen ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Undervisningssektorns Fackorganisation ry:een, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö.

Tämän lisäksi yhdistys kuuluu jäsenenä ammatillisten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten (kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot ja urheiluopistot) piirissä toimivien jäsentensä osalta seuraaviin yhdistyksiin:Aikuisopettajien liitto AKOL ry

2 § 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia

 1. jäsenten oikeudellisen aseman turvaamiseksi, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi,
 2. opetusalan ja jäsenistön ammattitaidon kehittämiseksi,
 3. jäsenten ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi,
 4. hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi opetusalalla toimivien keskuudessa,
 5. opetusalalla toimivien työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden edistämiseksi
 6. jäsentensä muodostamien pedagogisten kerhojen tai yhdistysten toiminnan tukemiseksi.

3 § 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. valvoo ja hoitaa paikallista sopimusedunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa,
 2. tukee järjestön neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoimintaa,
 3. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja,
 4. järjestää kokouksia, koulutuksia, esitelmä- ja luentotilaisuuksia,
 5. voi järjestää jäsenilleen juhlia, kilpailuja, retkiä, opintomatkoja sekä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia,
 6. huolehtii viestinnästä jäsenille, sidosryhmille ja tiedotusvälineille sekä voi harjoittaa julkaisutoimintaa,
 7. valtuuttaa järjestön kantamaan yhdistyksen jäsenmaksuja ja voi suorittaa varojen keräystä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä järjestää arpajaisia.

Tarvittaessa yhdistys hankkii asianomaisen luvan. 

JÄSENET

4 § 

Yhdistyksen jäsenenä voi olla yhdistyksen toiminta-alueella järjestön edustamalla opetusalalla toimiva henkilö tai opetusalan edunvalvontatyössä toimiva henkilö.

5 § 

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. 

Päätökseen on oikeus hakea muutosta yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmän mainitussa ajassa hallitukselle.Yhdistys pitää jäsenistään jäsenluetteloa. 

6 § 

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on tehtävä ilmoitus eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Eroavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat eroilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta.

7 § 

Jäsenen erottamisesta on voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty. Tämän lisäksi voidaan erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan, eikä saamastaan huomautuksesta huolimatta täytä yhdistyksen määräämiä velvollisuuksia.

Jäsen ei täytä enää jäsenyyden ehtoja, kun hänen virka- tai työsuhteensa yhdistyksen toiminta-alueella pysyvästi päättyy, lukuun ottamatta työttömäksi jäämistä.

Erottamisen suorittaa hallitus. Erottamispäätökseen voidaan hakea muutosta yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle.

Jos jäsen jättää jäsenmaksunsa kolmelta kuukaudelta maksamatta, yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

8 § 

Jäseneksi hyväksytty henkilö kuuluu yhdistykseen, kunnes hän eroaa, hänet erotetaan tai hänet katsotaan eronneeksi. 

9 § 

Jäsen suorittaa yhdistykselle yhdistyksen syyskokouksen määräämän kalenterikuukausittain määräytyvän varsinaisen jäsenmaksun. Jäsenmaksuun tulee sisältyä myös järjestön jäsenmaksu ja jäsenmaksu niille 1 §:ssä mainituille yhdistyksille, joiden jäsenyyteen jäsen kuuluu. Varsinainen jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen syyskokouksen päätöksen mukaisesti prosentuaalisena osuutena jäsenen ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioista opetustoimessa. Jäsenet, joilla ei ole ansiotuloja, maksavat itse järjestön päättämän euromääräisen jäsenmaksun.

Varsinaisen jäsenmaksun lisäksi jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen kokouksen päättämän mahdollisen ylimääräisen jäsenmaksun.

10 § 

Yhdistys suorittaa järjestölle sen päättämät jäsenmaksut ja 1 §:ssä mainituille yhdistyksille niiden jäsenilleen päättämät jäsenmaksut.

EDUSTUS MUISSA YHDISTYKSISSÄ

11 § 

Yhdistyksellä on oikeus lähettää 1 §:ssä mainittujen yhdistysten kokouksiin niiden sääntöjen mukaan määräytyvä määrä edustajia.

HALLINTO

12 § 

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus. 

13 § 

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa.

Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään tarvittaessa.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

14 § 

Yhdistyksen kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat: 

I K o k o u k s e n j ä r j e s t ä y t y m i n e n 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

II V a r s i n a i s e t k o k o u s a s i a t 

 1. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta
 2. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15 § 

Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat: 

I K o k o u k s e n j ä r j e s t ä y t y m i n e n

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

II V a r s i n a i s e t k o k o u s a s i a t 

 1. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
 2. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi
 3. Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi
 4. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi
 6. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja vastaava määrä varajäseniä seuraavaksi kalenterivuodeksi
 7. Valitaan edustajat ja varaedustajat 1 § mainittujen yhdistysten kokouksiin
 8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa
 9. äsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

16 § 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta yhdistyksen jäsenille lähetettävillä kirjeillä tai sähköpostitse tai työpaikkojen ilmoitustauluille asetetuilla ilmoituksilla. Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla, mutta vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi, on se esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle kevätkokoukseen joulukuun loppuun ja syyskokoukseen elokuun loppuun mennessä.

Mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii, hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous.

17 § 

Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja 5-7 jäsentä. Jokaisella jäsenellä puheenjohtajaa lukuun ottamatta on varajäsen. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

18 § 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokouksiin, joita pidetään tarpeen mukaan.

Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Kokouksiin voivat osallistua sekä varsinaiset että varajäsenet.

Hallituksen on toiminnassaan tasapuolisesti edistettävä yhdistyksen koko jäsenistön parasta ja otettava huomioon opetustoimen eri alojen asiantuntemus.

19 § 

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa,
 2. edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudenhoidosta,
 3. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset,
 4. panna toimeen yhdistyksen kokousten sekä järjestön ja alueyhdistyksen päätökset,
 5. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
 6. pitää yhdistyksen jäsenluetteloa,
 7. huolehtia yhdistyksen kertomusten ja tilien laatimisesta sekä tilien tarkastuttamisesta,
 8. päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä, huolehtia jäsenmaksujen suorittamisesta järjestölle ja alueyhdistykselle.
 9. asettaa tarvittaessa yhdistyksen eri tehtäviä varten jaostot ja toimikunnat, suorittaa muut yhdistyksen ja järjestön edellyttämät tehtävät.

NIMEN KIRJOITTAMINEN

20 § 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa. 

JÄSENÄÄNESTYS

21 § 

Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa toimeenpanna neuvoaantavan jäsenäänestyksen. 

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

22 § 

Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät yhdistyksen jäsenet, joilla kullakin on kokouksessa yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla siirtää toiselle.

Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa ja suljetussa äänestyksessä arpa, muissa asioissa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

23 § 

Yhdistyksen luottamustehtävään voidaan valita jäsenmaksunsa maksanut yhdistyksen jäsen. 
Luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun asti ellei hän sitä ennen eroa tai tule erotetuksi yhdistyksen jäsenyydestä. 

Mikäli luottamustehtävään valittu siirtyy päätoimiseksi katsottavaan tehtävään järjestön jäsenyysehtojen ulkopuolelle, hän ei voi hoitaa yhdistyksen luottamustehtävää. 

24 § 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. päivänä joulukuuta. 
Toiminnantarkastajien tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) päivää ennen yhdistyksen varsinaista kokousta. 

25 § 

Yhdistys noudattaa toiminnassaan myös järjestön sääntöjä ja ohjeita. 

26 § 

Yhdistyksen kieli on suomi, mutta yhdistyksen kokouksissa, tilaisuuksissa ja julkaisuissa voi käyttää myös muita kieliä. 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

27 § 

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan varsinaisessa tai ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. 

28 § 

Yhdistys voidaan purkaa samoin edellytyksin kuin sääntöjen muuttamisesta on edellisessä pykälässä määrätty. 

29 § 

Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi ja yhdistyksen purkamiseksi voi tehdä järjestö, yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen. 

30 § 

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan järjestön hyväksyminen. 

31 § 

Yhdistyksen purkautuessa annetaan sen omaisuus sen jälkeen, kun mahdolliset velat on maksettu Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Undervisningssektorns Fackorganisation ry:lle käytettäväksi opetusalan ammattiyhdistystoiminnan tukemiseen tai näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella.