Toimintasuunnitelma 2015

1 Johdanto

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n tarkoituksena on edistää jäsentensä (ammatilliset aikuiskouluttajat ja -opettajat sekä vapaan sivistystyön opettajat) edunvalvontaa ja mahdollistaa osallistuminen järjestökoulutuksiin. Yhteisillä tapahtumilla pyritään aktivoimaan jäseniä ja virkistäytymään työn lomassa.

2. Käsittely

2.1 Toiminnan johto
Yhdistyksellä on hallitus (7 varsinaista jäsentä ja heillä kaikilla henkilökohtainen varajäsen), puheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja, varapuheenjohtaja valitaan varsinaisista jäsenistä.

2.2 Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenet ovat aikuiskoulutuksen piirissä toimivia kouluttajia ja opettajia pääkaupunkiseudulta.

2.3 Toimipaikka
Helsinki, Valimotie 8, 00380 Helsinki

2.4 Edunvalvonta
Yhdistys seuraa tarkoin ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön sekä niiden rahoitukseen liittyvää päätöksentekoa sekä arvioi sen vaikutuksia aikuiskoulutuksen henkilöstön toimintaedellytyksiin.

Toimintavuoden 2015 haaste on saada yhdistys ja sen toiminta tutummaksi kaikille toiminta-alueen aikuiskoulutuksen piirissä toimiville opettajille. Uudet ja selkeät www-sivut ovat tässä yksi tärkeä tiedotuskanava. Lisäksi lähetetään sähköpostia potentiaalisille uusille jäsenille sekä tehdään kirje/mainos, joka lähetetääneri sidosryhmille. Kirje käännetään myös ruotsinkielelle. Lisäksi henkilökohtainen kontakti on myös tärkeä.

Yhdistys kehittää paikallisia ja valtakunnallisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja edunvalvonnassa. Yhdistyksen hallitus vaikuttaa Aikuisopettajien liitossa, OAJ:n eri toimielimissä ja pääkaupunkiseudun alueyhdistyksessä suunnitteilla ja valmisteilla olevien asioiden sisältöön ja toiminnan tavoitteisiin. Yhdistyksen hallitus antaa edustajilleen tukea ja resursseja hoitaa näitä tehtäviä. Tämä tapahtuu yhdistyksen hallituksen ja sen edustajien välisellä tiiviillä vuorovaikutuksella ja raportoinnilla niin ennakointi-, ja suunnittelu- kuin valmistelu- ja päätöstasollakin.

Edunvalvonnan strategiasta, sen valmistelusta, suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa hallitus.

2.5 Toimikunnat
Tarvittaessa voidaan perustaa määräaikaisia toimikuntia erilaisia projekteja varten.

2.6 Kokoukset ja järjestötoiminta
Hallitus kokoontuu säännöllisesti toimintavuoden aikana (noin 8 – 9 kertaa vuodessa). Kokouksiin voivat osallistua sekä hallituksen varsinaiset että varajäsenet.

Tarkoitus on käsitellä kunkin oppilaitoksen akuutit asiat asianomaisessa oppilaitoksessa, laajempaa käsittelyä vaativat asiat tuodaan yhteiseen kokoukseen. Hallitukseen valitaan jäsenet eri oppilaitoksista ja sillä turvataan asioiden tasapuolinen käsittely.

Vuoden 2015 haaste on kehittää edelleen toimintaa sellaiseksi, että se innostaa jäsenistöä osallistumaan järjestötoimintaan, koulutustilaisuuksiin ja muuhun yhteiseen toimintaan. Jäsenhankintakampanja jatkuu tehostettuna toimintavuonna 2015 yhteistoiminnassa AKOL:n ja OAJ:n kanssa. Vuoden 2015 alkupuolella järjestetään tietoiskuja asiasta uusille opettajille ja muille opettajille, jotka eivät kuulu yhdistykseemme.

Toimintatapoja ja toiminnan muotoja uudistetaan jäsenistöltä pyydettyjen ehdotusten ja aloitteiden pohjalta. Järjestötoiminnan strategian suunnittelusta vastaa hallitus.

Vuonna 2015 on eduskuntavaalit, johon on tarkoitus osallistua esim. paneelin muodossa. Toivomme, että saamme eduskuntaa mahdollisimman monta opettajaa.

Anomme vuoden 2016 AKOL:n vuosikokousta, joten se tuottaa meille uusia haasteita koko jäsenistölle.

2.7 Koulutus
Opettajayhdistyksen luottamushenkilöiden tietoa edunvalvonnan kysymyksistä ylläpidetään ja lisätään osallistumalla niitä koskeviin informaatio- ja koulutustilaisuuksiin.

Yhdistyksen jäsenille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua esim. OAJ:n, AKOL:n ja alueyhdistyksen kautta toteutettaviin järjestökoulutuksiin. Keväällä on esim. eläkepäivä, jonka järjestää Pääkaupunkiseudun alueyhdistys.

Vuoden 2015 aikana yhdistys järjestää omia koulutus- ja informaatiotilaisuuksia ajankohtaisista asioista. Suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa yhdistyksen hallitus.

2.8 Tiedotus
Tiedonkulussa ja jäsenhankinnassa käytetään uusia yhdistyksen www-sivuja. Tiedottamiseen käytetään myös Facebookia ja sähköpostia ja henkilökohtaista kontaktia.

2.9 Vapaa-ajan toiminta
Yhdistys järjestää jäsenistölle virkistystoimintaa esim. retkiä, urheilutapahtumaan osallistumista, teatteri- ja musiikkiesityksiä sekä muuta toimintaa jäsenistön toiveiden mukaan.

Yhteisillä tapahtumilla eri kohderyhmille pyritään aktivoimaan jäseniä toimimaan yhdistyksessä erilaisissa tehtävissä ja virkistäytymään työn lomassa, sekä tutustumaan toinen toisiinsa paremmin.

2.10 Edustukset
Yhdistyksellä on AKOL ry:n hallituksessa yksi varsinainen ja kaksi varajäsentä. Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallituksessa on ollut vuonna 2014 yhdistyksen edustaja edustamassa koko pääkaupunkiseudun aikuiskoulutussektoria ja vapaan sivistystyön opettajia.

2.11 Talous
Yhdistyksen toiminta katetaan jäsenmaksupalautuksilla. Jäsenmaksu on 2015 vuoden alusta 1,26%. Työttömien määrä on lisääntynyt, joten sekin, kuten myös eläköityminen vaikuttavat meidän talouteemme. Uusia jäseniä tulee vuositasolla kuitenkin noin 30 henkilöä. 2.12 Stipendit
Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry myöntää vuosittain stipendejä jäsenistölleen. Stipendit myönnetään yhdistyksen hallitukselle tulleiden hakemusten perusteella.

Stipendit on tarkoitettu edunvalvonnan piirissä oleviin OAJ/AKOL ry:n seminaareihin, opintomatkoihin tai niihin verrattaviin tilaisuuksiin.

3 Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenteria ylläpidetään yhdistyksen www-sivuilla ja Facebookissa.