Toimintasuunnitelma 2016

1 Johdanto

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n tarkoituksena on edistää jäsentensä (ammatilliset aikuiskouluttajat ja -opettajat sekä vapaan sivistystyön opettajat) edunvalvontaa ja mahdollistaa osallistuminen järjestökoulutuksiin. Yhteisillä tapahtumilla pyritään aktivoimaan jäseniä ja virkistäytymään työn lomassa.

2. Käsittely

2.1 Toiminnan johto
Yhdistyksellä on hallitus (7 varsinaista jäsentä ja heillä kaikilla henkilökohtainen varajäsen), puheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja, varapuheenjohtaja valitaan varsinaisista jäsenistä.

2.2 Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenet ovat aikuiskoulutuksen piirissä toimivia kouluttajia ja opettajia pääkaupunkiseudulta.

2.3 Toimipaikka
Helsinki, Valimotie 8, 00380 Helsinki

2.4 Edunvalvonta
Yhdistys seuraa tarkoin ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön sekä niiden rahoitukseen liittyvää päätöksentekoa sekä arvioi sen vaikutuksia aikuiskoulutuksen henkilöstön toimintaedellytyksiin.

Toimintavuoden 2016 haaste on saada yhdistys ja sen toiminta tutummaksi kaikille toiminta-alueen aikuiskoulutuksen piirissä toimiville opettajille. Uudet ja selkeät www-sivut ovat tässä yksi tärkeä tiedotuskanava. Lisäksi henkilökohtainen kontakti on myös tärkeä.

Yhdistys kehittää paikallisia ja valtakunnallisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja edunvalvonnassa. Yhdistyksen hallitus vaikuttaa Aikuisopettajien liitossa, OAJ:n eri toimielimissä ja Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksessä suunnitteilla ja valmisteilla olevien asioiden sisältöön ja toiminnan tavoitteisiin. Yhdistyksen hallitus antaa edustajilleen tukea ja resursseja hoitaa näitä tehtäviä. Tämä tapahtuu yhdistyksen hallituksen ja sen edustajien välisellä tiiviillä vuorovaikutuksella ja raportoinnilla niin ennakointi-, ja suunnittelu- kuin valmistelu- ja päätöstasollakin.

Edunvalvonnan strategiasta, sen valmistelusta, suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa hallitus.

2.5 Toimikunnat
Tarvittaessa voidaan perustaa määräaikaisia toimikuntia erilaisia projekteja varten.

2.6 Kokoukset ja järjestötoiminta
Hallitus kokoontuu säännöllisesti toimintavuoden aikana (noin 8 – 9 kertaa vuodessa). Kokouksiin voivat osallistua sekä hallituksen varsinaiset että varajäsenet.

Tarkoitus on käsitellä kunkin oppilaitoksen akuutit asiat asianomaisessa oppilaitoksessa, laajempaa käsittelyä vaativat asiat tuodaan yhteiseen kokoukseen. Hallitukseen valitaan jäsenet eri oppilaitoksista ja sillä turvataan asioiden tasapuolinen käsittely.

Vuoden 2016 haaste on kehittää edelleen toimintaa sellaiseksi, että se innostaa jäsenistöä osallistumaan järjestötoimintaan, koulutustilaisuuksiin ja muuhun yhteiseen toimintaan. Jäsenhankintakampanja jatkuu tehostettuna toimintavuonna 2016 yhteistoiminnassa AKOL:n ja OAJ:n kanssa. Vuoden 2016 alkupuolella järjestetään tietoiskuja asiasta uusille opettajille ja muille opettajille, jotka eivät kuulu yhdistykseemme.

Toimintatapoja ja toiminnan muotoja uudistetaan jäsenistöltä pyydettyjen ehdotusten ja aloitteiden pohjalta. Järjestötoiminnan strategian suunnittelusta vastaa hallitus.

Kevä:ällä 2016 järjestetään Akol:n vuosikokous, joka tuottaa meille uusia haasteita koko jäsenistölle.

2.7 Koulutus
Opettajayhdistyksen luottamushenkilöiden tietoa edunvalvonnan kysymyksistä ylläpidetään ja lisätään osallistumalla niitä koskeviin informaatio- ja koulutustilaisuuksiin.

Yhdistyksen jäsenille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua esim. OAJ:n, AKOL:n kautta toteutettaviin järjestökoulutuksiin.

Vuoden 2016 aikana yhdistys järjestää omia koulutus- ja informaatiotilaisuuksia ajankohtaisista asioista. Suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa yhdistyksen hallitus.

2.8 Tiedotus
Tiedonkulussa ja jäsenhankinnassa käytetään yhdistyksen www-sivuja. Tiedottamiseen käytetään myös Facebookia ja sähköpostia ja henkilökohtaista kontaktia.

2.9 Vapaa-ajan toiminta
Yhdistys järjestää jäsenistölle virkistystoimintaa esim. retkiä, urheilutapahtumaan osallistumista, teatteri- ja musiikkiesityksiä sekä muuta toimintaa jäsenistön toiveiden mukaan.

Yhteisillä tapahtumilla eri kohderyhmille pyritään aktivoimaan jäseniä toimimaan yhdistyksessä erilaisissa tehtävissä ja virkistäytymään työn lomassa, sekä tutustumaan toinen toisiinsa paremmin.

Yhdistys täyttää 40 vuotta syksyllä 2016, jolloin on tarkoitus järjestää jotain vapaa-ajan toimintaa jäsenistölle.

2.10 Edustukset
Yhdistyksellä on AKOL ry:n hallituksessa yksi varsinainen ja kaksi varajäsentä. Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallituksessa on ollut vuonna 2015 yhdistyksen edustaja edustamassa koko pääkaupunkiseudun aikuiskoulutussektoria ja vapaan sivistystyön opettajia. Sama määrä edustajia on toiveissa saada alueyhdistyksen hallitukseen myös kaudelle 2016-2017.

2.11 Talous
Yhdistyksen toiminta katetaan jäsenmaksupalautuksilla. Jäsenmaksu on 2016 vuoden alusta 1,26%. Työttömien määrä on lisääntynyt, joten sekin, kuten myös eläköityminen vaikuttavat meidän talouteemme. Uusia jäseniä tulee vuositasolla kuitenkin noin 30 henkilöä.

3 Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenteria ylläpidetään yhdistyksen www-sivuilla ja Facebookissa.