Toimintasuunnitelma 2017

(Käsiteltiin 11.11.2016 syyskokouksessa; suunnitelmaa päivitettiin syyskokouksessa saadun palautteen pohjalta, ja se hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 17.2.2017).

1 Johdanto

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n tarkoituksena on edistää jäsentensä (ammatilliset aikuiskouluttajat ja -opettajat sekä vapaan sivistystyön opettajat) edunvalvontaa ja mahdollistaa osallistuminen OAJ:n järjestämiin järjestökoulutuksiin. Yhteisillä tapahtumilla pyritään aktivoimaan jäseniä ja virkistäytymään työn lomassa.

2. Yhdistyksen toiminta

2.1. Toiminnan johto
Yhdistyksellä on hallitus (7 varsinaista jäsentä ja heillä kaikilla henkilökohtainen varajäsen), puheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja. Varapuheenjohtaja valitaan varsinaisista jäsenistä.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu säännöllisesti toimintavuoden aikana, noin 8 – 9 kertaa vuodessa. Kokouksiin voivat osallistua yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

2.2. Toimikunnat 
Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa perustaa määräaikaisia toimikuntia erilaisia projekteja varten. Toimintavuonna 2017 yhdistyksen hallitus uudistaa yhdistyksen esitteet hallituksen jäsenistä koostuvan esitetyöryhmän avulla. Lisäksi toinen yhdistyksen hallituksen sisäinen työryhmä suunnittelee yhdistyksen jäsenhankinnan ja -pidon näkökulmasta yhdistykseen kuuluvien organisaatioiden opettajille suunnattuja ns. kaffi-treffejä ja muita tapahtumia.

Yhdistyksen hallituksen toiminnan tueksi luodaan vuosikello, johon suunnitellaan vuositasolla yhdistyksen toiminnan pääpainopisteet.

2.3. Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäsenet ovat ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön piirissä toimivia kouluttajia ja opettajia pääkaupunkiseudulta.

2.4. Toimipaikka
Valimotie 8, 00380 Helsinki


2.5. Edunvalvonta ja järjestötoiminta

Valtakunnallisella tasolla toimintavuoden 2017 suurin haaste on ammatillisen koulutuksen reformi. Reformi tuo mukanaan muutoksia mm. ammatillisen koulutuksen laki- ja rahoitusjärjestelmään sekä koulutuksen järjestämisverkkoon. Tämä luo haasteita erityisesti aikuiskoulutuksen opettajien työllisyystilanteeseen koko maassa. Lisäksi OAJ:n järjestörakenneuudistus haastaa yhdistyksemme toimintaa vapaan sivistystyön opettajien edunvalvonnan näkökulmasta. Yhdistyksen hallitus arvioi kriittisesti valtakunnallisella toimintakentällä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstön toimintaedellytyksiin. Jäsenistöä rohkaistaan osallistumaan OAJ:n ja OPH:n keskustelu- ja vaikuttamistilaisuuksiin, jos niitä järjestetään edellisen vuoden tavoin myös vuonna 2017.

Yhdistyksen hallituksen jäseniä on mukana Aikuisopettajien liitossa (AKOL), OAJ:n eri toimielimissä ja OAJ:n pääkaupunkiseudun alueyhdistyksessä. Yhdistyksen hallitus antaa edustajilleen tukea ja resursseja hoitaa näitä tehtäviä. Tehtäviin kuuluu mm. osallistua aktiivisti ko. hallitusten ja toimielimien kokouksiin sekä ottaa kantaa valmisteilla ja suunnitteilla olevien ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajien asioihin. Yhdistyksen hallitus saa säännöllisesti hallitusten kokousten yhteydessä selonteon edellä mainituissa hallituksissa ja toimielimissä vaikuttavilta edustajiltaan.

Paikallisella tasolla toimintavuoden 2017 suurin haaste on saada jäsenyhdistys ja sen toiminta tutummaksi kaikille yhdistyksen toiminta-alueen aikuiskoulutuksen piirissä toimiville opettajille. Yksi kanava yhdistyksen toiminnan näkyvämmäksi tekemisessä ovat sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan säännölliset tapaamiset organisaatioidensa johdon ja luottamushenkilöiden kanssa.

Vuonna 2017 Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n toiminnan keskeisin painopistealue on kehittää yhdistyksen toimintaa sellaiseksi, että se innostaa jäsenistöä osallistumaan järjestötoimintaan, koulutustilaisuuksiin ja yhteiseen virkistystoimintaan. Jäsenhankinta jatkuu tehostettuna toimintavuonna 2017 yhteistoiminnassa AKOL:n ja OAJ:n kanssa. Vuoden 2017 aikana on tarkoitus järjestää tilaisuuksia (mm. kaffi-treffit) uusille henkilöille, jotka eivät kuulu yhdistykseemme.

Yhdistyksen toiminnan strategiasta (sis. edunvalvonnan ja järjestötoiminnan), sen valmistelusta, suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa yhdistyksen hallitus. Toimintavuonna 2017 yhdistyksen toimintatapoja ja vapaa-ajan toiminnan muotoja uudistetaan yhdistyksen jäsenille kohdistetun kyselyn pohjalta. Jäsenistön sekä yhdistyksen hallituksen jäsenten ideoiden pohjalta yhdistyksen toiminnan kivijalaksi luodaan toiminnan vuosikello. Vuosikello sisältää sekä viralliset kokoukset että vapaa-ajan toiminnan pääpainopistealueet. Vuosikello julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla.

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n jäsenet koostuvat yli 20 eri oppilaitoksen opettajista / kouluttajista. Yhdistyksen toiminnan kannalta on tärkeää, että jokaisen oppilaitoksen akuutit asiat tulevat hallituksen jäsenten tietoon ja käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen toimintamallina on, että kunkin oppilaitoksen akuutit asiat käsitellään asianomaisessa oppilaitoksessa ko. oppilaitoksen opettajien kesken; laajempaa käsittelyä vaativat asiat tuodaan yhdistyksen hallituksen yhteiseen kokoukseen. Yhdistyksen www-sivuilla on julkaistu yhdistyksen hallituksen jäsenten yhteystiedot oppilaitoksineen, jotta tällainen matalan kynnyksen yhteydenotto olisi mahdollinen. Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan mahdollisuuksien mukaan eri oppilaitoksista, jotta turvataan asioiden tasapuolinen käsittely.

2.6. Koulutus
Yhdistyksen jäsenistön tietoa edunvalvonnan kysymyksistä ylläpidetään ja lisätään mahdollistamalla myös jäsenistön osallistuminen niitä koskeviin informaatio- ja koulutustilaisuuksiin. Yhdistyksen jäsenille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua esim. OAJ:n ja AKOL:n kautta toteutettaviin järjestökoulutuksiin, mm. KOPE ja VOPE -koulutuksiin. Lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään myös omia koulutus- ja virkistystilaisuuksia jäsenistön toiveiden mukaisesti.

Vuonna 2017 pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen yksi pääpainoalueista on vapaan sivistystyön opettajien hyvinvointi. Tämä toivottavasti näkyy aiempaa vahvemmin valtakunnallisessa ja alueellisessa toiminnassa, jonka kautta yhdistyksemme noin 100 vapaan sivistystyön jäsentä saisivat koulutusta oman toimintansa tueksi aiempaa enemmän. Myös AKOL tukee vapaan sivistystyön opettajien osallistumista AKOL:n järjestämiin tilaisuuksiin erillisen ko. opettajaryhmälle suunnatun osallistumiskiintiön muodossa.

Vuonna 2017 Pääkaupunkiseudun aikuisopettajien hallitus tukee aktiivisia hallituksen jäseniä osallistumaan OAJ:n valtakunnallisiin ja aluetasoisiin koulutustilaisuuksiin aiempia vuosia enemmän. Hallituksen aktiivisten jäsenten kouluttaminen mm. edunvalvonnan ja järjestötoiminnan kiemuroihin mahdollistaa aktiivisemman ja ajantasaisemman tiedon jakamisen yhdistyksen jäsenistön käyttöön. Reformi tuo mukanaan paljon muutoksia opettajien työhön, joten hallituksen jäsenten kouluttaminen on yksi konkreettinen tapa varmistaa ajantasaisen tiedon saaminen yhdistyksen käyttöön.

2.7. Tiedotus
Yhdistyksen ajankohtaisista asioista tiedotetaan aktiivisesti sekä yhdistyksen www-sivuilla että Facebookissa.

Yhdistyksen hallituksen varsinainen jäsen Mika Hyyryläinen toimii yhdistyksen nimettynä tiedottajana toimintavuonna 2017. Tiedottamisen näkökulmasta yhdistyksen tavoitteena on, että vähintään joka toinen kuukausi jäsenistölle lähetetään sähköpostitse sähköinen tiedote yhdistyksen ajankohtaisista asioista.

Yhdistyksen tavoitteena on, että vuonna 2017 aloitetaan uusi viestinnällinen toimintamalli. Tavoite on, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja julkaisevat yhdessä kaksi kertaa vuodessa ajankohtaiskatsauksen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajien asioista pääkaupunkiseudulla.

2.8. Vapaa-ajan toiminta
Yhdistys järjestää jäsenistölle virkistystoimintaa esim. retkiä, urheilutapahtumaan osallistumista, teatteri- ja musiikkiesityksiä sekä muuta toimintaa jäsenistön toiveiden mukaan.

Yhteisillä tapahtumilla eri kohderyhmille pyritään aktivoimaan jäseniä toimimaan yhdistyksessä erilaisissa tehtävissä ja virkistäytymään työn lomassa sekä tutustumaan toinen toisiinsa paremmin.

2.9. Edustukset
Yhdistyksellä on Aikuisopettajien liitto (AKOL) ry:n hallituksessa yksi varsinainen ja kaksi varajäsentä. Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallituksessa on hallituskaudella 2016-2018 yhdistyksen edustaja sekä hallituksen varsinaisena että varajäsenenä edustamassa koko pääkaupunkiseudun aikuiskoulutussektoria ja vapaan sivistystyön opettajia. Myös OAJ:n ammatillisten opettajien hallituksessa on kaudella 2016-2018 kaksi yhdistyksen jäsentä, toinen varsinaisena hallituksen jäsenenä ja toinen varajäsenenä.

2.10. Talous
Pääkaupunkiseudun aikuisopettajissa oli hieman yli 300 jäsentä vuoden 2016 lopussa. Uusia jäseniä saamme vuositasolla noin 30 henkilöä. Yhdistyksen toiminta katetaan jäsenmaksupalautuksilla. Vuonna 2017 jäsenmaksu on 1,26 % (OAJ:n osuus 0,95 %, AKOL:n osuus 0,20 % ja yhdistyksen osuus 0,11 %).