Toimintasuunnitelma 2018

(Käsiteltiin 17.11.2017 syyskokouksessa)

1 Johdanto

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n tarkoituksena on edistää jäsentensä (ammatilliset aikuiskouluttajat ja -opettajat sekä vapaan sivistystyön opettajat) edunvalvontaa ja mahdollistaa osallistuminen OAJ:n järjestämiin järjestökoulutuksiin. Yhteisillä tapahtumilla pyritään aktivoimaan jäseniä ja virkistäytymään työn lomassa.

2. Yhdistyksen toiminta

2.1. Toiminnan johto
Yhdistyksellä on hallitus (5-7 varsinaista jäsentä ja saman verran varajäseniä), puheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja. Varapuheenjohtaja valitaan varsinaisista jäsenistä.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu säännöllisesti toimintavuoden aikana, noin 8 – 9 kertaa vuodessa. Kokouksiin voivat osallistua yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet sekä kaikki varajäsenet.

2.2. Toimikunnat 
Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa perustaa määräaikaisia toimikuntia erilaisia projekteja varten. Vuonna 2018 tulee erityisesti kiinnittää huomiota yhdistyksen jäsenhankintaan ja -pitoon. Yhdistyksen hallitus tulee järjestämään myös vuonna 2018 yhdistykseen kuuluvien organisaatioiden opettajille suunnattuja retkiä ja vapaa-ajan tapahtumia mahdollisuuksien ja jäsenistön toiveiden mukaan.

Yhdistyksen hallituksen toimintaa tukee vuosikello, johon suunnitellaan vuositasolla yhdistyksen toiminnan pääpainopisteet. Vuosikello on kaikkien jäsenten luettavissa PSAO:n www-sivuilla.

2.3. Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäsenet ovat ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön piirissä toimivia kouluttajia ja opettajia pääkaupunkiseudulta.

2.4. Toimipaikka
Valimotie 8, 00380 Helsinki


2.5. Edunvalvonta ja järjestötoiminta

Valtakunnallisella tasolla toimintavuoden 2018 suurin haaste on ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomat muutokset. Reformin myötä monet koulutuksen järjestäjät ovat jo sopeuttaneet toimintaansa irtisanomalla aikuiskoulutuksen parissa työntenteleviä opettajia. Haaste on tiedossa valtakunnallisella tasolla, ja sekä OAJ että AKOL ovat aktiivisesti mukana erilaisten työryhhmien kautta vaikuttamassa koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksiin ylilyönteihin. 

Lisäksi OAJ:n järjestörakenneuudistus haastaa yhdistyksemme toimintaa vapaan sivistystyön opettajien edunvalvonnan näkökulmasta. Yhdistyksen hallitus arvioi kriittisesti valtakunnallisella toimintakentällä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstön toimintaedellytyksiin. Jäsenistöä rohkaistaan osallistumaan OAJ:n ja OPH:n keskustelu- ja vaikuttamistilaisuuksiin, jos niitä järjestetään edellisen vuoden tavoin myös vuonna 2018.

Yhdistyksen hallituksen jäseniä on mukana Aikuisopettajien liitossa (AKOL), OAJ:n eri toimielimissä ja OAJ:n pääkaupunkiseudun alueyhdistyksessä. Yhdistyksen hallitus antaa edustajilleen tukea ja resursseja hoitaa näitä tehtäviä. Tehtäviin kuuluu mm. osallistua aktiivisti ko. hallitusten ja toimielimien kokouksiin sekä ottaa kantaa valmisteilla ja suunnitteilla olevien ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajien asioihin. Yhdistyksen hallitus saa säännöllisesti hallitusten kokousten yhteydessä selonteon edellä mainituissa hallituksissa ja toimielimissä vaikuttavilta edustajiltaan.

Paikallisella tasolla toimintavuoden 2018 suurin haaste on saada jäsenyhdistys ja sen toiminta tutummaksi kaikille yhdistyksen toiminta-alueen aikuiskoulutuksen piirissä toimiville opettajille. Yksi kanava yhdistyksen toiminnan näkyvämmäksi tekemisessä ovat sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan säännölliset tapaamiset organisaatioidensa johdon ja luottamushenkilöiden kanssa.

Vuonna 2018 Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n toiminnan keskeisin painopistealue on kehittää yhdistyksen toimintaa sellaiseksi, että se innostaa jäsenistöä osallistumaan järjestötoimintaan, koulutustilaisuuksiin ja yhteiseen virkistystoimintaan. Jäsenhankinta jatkuu tehostettuna toimintavuonna 2018 yhteistoiminnassa AKOL:n ja OAJ:n kanssa. Vuoden 2018 aikana on tarkoitus järjestää tilaisuuksia (mm. kaffi-treffit) uusille henkilöille, jotka eivät kuulu yhdistykseemme.

Yhdistyksen toiminnan strategiasta (sis. edunvalvonnan ja järjestötoiminnan), sen valmistelusta, suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa yhdistyksen hallitus. Toimintavuonna 2018 yhdistyksen toimintatapoja ja vapaa-ajan toiminnan muotoja uudistetaan yhdistyksen jäsenille kohdistetun kyselyn pohjalta. Jäsenistön sekä yhdistyksen hallituksen jäsenten ideoiden pohjalta yhdistyksen toiminnan kivijalaksi luodaan toiminnan vuosikello. Vuosikello sisältää sekä viralliset kokoukset että vapaa-ajan toiminnan pääpainopistealueet. Vuosikello julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla. Paikallisen tason suurimpana haasteena vuonna 2018 on aktivoida jäsenistöä osallistumaan enemmän yhdistyksen toimintaan.

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n jäsenet koostuvat yli 20 eri oppilaitoksen opettajista / kouluttajista. Yhdistyksen toiminnan kannalta on tärkeää, että jokaisen oppilaitoksen akuutit asiat tulevat hallituksen jäsenten tietoon ja käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen toimintamallina on, että kunkin oppilaitoksen akuutit asiat käsitellään asianomaisessa oppilaitoksessa ko. oppilaitoksen opettajien kesken; laajempaa käsittelyä vaativat asiat tuodaan yhdistyksen hallituksen yhteiseen kokoukseen. Yhdistyksen www-sivuilla on julkaistu yhdistyksen hallituksen jäsenten yhteystiedot oppilaitoksineen, jotta tällainen matalan kynnyksen yhteydenotto olisi mahdollista. Kokeilimme vuoden 2018 hallituksen kokoonpanoa valittaessa ensimmäistä kertaa täysin avointa hakumenettelyä. Avoimella haulla tavoittelimme nimenomaan mahdollisimman kattavaa ja edustuksellista hallituksen kokoonpanoa.

2.6. Koulutus
Yhdistyksen jäsenistön tietoa edunvalvonnan kysymyksistä ylläpidetään ja lisätään mahdollistamalla myös jäsenistön osallistuminen niitä koskeviin informaatio- ja koulutustilaisuuksiin. Yhdistyksen jäsenille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua esim. OAJ:n ja AKOL:n kautta toteutettaviin järjestökoulutuksiin, mm. KOPE ja VOPE-koulutuksiin. Lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään myös omia koulutus- ja virkistystilaisuuksia jäsenistön toiveiden mukaisesti. Valtakunnallisella tasolla AKOL tukee vapaan sivistystyön opettajien osallistumista AKOL:n järjestämiin tilaisuuksiin erillisen ko. opettajaryhmälle suunnatun osallistumiskiintiön muodossa.

Vuonna 2018 Pääkaupunkiseudun aikuisopettajien hallitus tukee aktiivisia hallituksen jäseniä osallistumaan OAJ:n valtakunnallisiin ja aluetasoisiin koulutustilaisuuksiin aiempia vuosia enemmän. Hallituksen aktiivisten jäsenten kouluttaminen mm. edunvalvonnan ja järjestötoiminnan kiemuroihin mahdollistaa aktiivisemman ja ajantasaisemman tiedon jakamisen yhdistyksen jäsenistön käyttöön. Reformi tuo mukanaan paljon muutoksia opettajien työhön, joten hallituksen jäsenten kouluttaminen on yksi konkreettinen tapa varmistaa ajantasaisen tiedon saaminen yhdistyksen käyttöön.

2.7. Tiedotus
Yhdistyksen ajankohtaisista asioista tiedotetaan aktiivisesti sekä yhdistyksen www-sivuilla että Facebookissa.

Yhdistyksen hallituksen varsinaisista jäsenistä valitaan henkilö, joka toimii yhdistyksen nimettynä tiedottajana toimintavuonna 2018. Tiedottamisen näkökulmasta yhdistyksen tavoitteena on, että jäsenistölle lähetetään vähintään 4 kertaa vuodessa sähköpostitse sähköinen tiedote yhdistyksen ajankohtaisista asioista tai tapahtumista.

Yhdistys aloitti vuonna 2017 uuden viestinnällisen toimintamallin, jossa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja julkaisevat yhdessä kaksi kertaa vuodessa ajankohtaiskatsauksen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajien asioista pääkaupunkiseudulla. Tätä toimintatapaa jatkamme myös vuonna 2018.

2.8. Vapaa-ajan toiminta
Yhdistys järjestää jäsenistölle virkistystoimintaa esim. retkiä, urheilutapahtumaan osallistumista, teatteri- ja musiikkiesityksiä sekä muuta toimintaa jäsenistön toiveiden mukaan. Vuoden 2018 suurena haasteena edelleen on, miten aktivoida jäsenistö ensinnäkin ideoimaan ja toisaalta osallistumaan erilasiin tapahtumiin.

Yhteisillä tapahtumilla eri kohderyhmille pyritään aktivoimaan jäseniä toimimaan yhdistyksessä erilaisissa tehtävissä ja virkistäytymään työn lomassa sekä tutustumaan toinen toisiinsa paremmin. Vuonna 2018 tavoitteena on kokeilla myös ns. perhetapahtuman järjestämistä.

2.9. Edustukset
Yhdistyksellä on Aikuisopettajien liitto (AKOL) ry:n hallituksessa kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallituksessa on hallituskaudella 2018-2020 yhdistyksen edustaja sekä hallituksen varsinaisena että varajäsenenä edustamassa koko pääkaupunkiseudun aikuiskoulutussektoria ja vapaan sivistystyön opettajia. Myös OAJ:n ammatillisten opettajien hallituksessa on kaudella 2016-2018 kaksi yhdistyksen jäsentä, toinen varsinaisena hallituksen jäsenenä ja toinen varajäsenenä.

2.10. Talous
Pääkaupunkiseudun aikuisopettajissa oli noin 320 jäsentä. Uusia jäseniä saamme vuositasolla noin 40, suurin piirtein saman verran eroaa / eläköityy vuosittain. Yhdistyksen toiminta katetaan jäsenmaksupalautuksilla.