Toimintasuunnitelma 2019

(Käsiteltiin 30.11.2018 syyskokouksessa)

1 Johdanto

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n tarkoituksena on edistää jäsentensä (ammatilliset aikuiskouluttajat ja -opettajat sekä vapaan sivistystyön opettajat) edunvalvontaa ja mahdollistaa osallistuminen OAJ:n järjestämiin järjestökoulutuksiin. Yhteisillä tapahtumilla pyritään aktivoimaan jäseniä ja virkistäytymään työn lomassa.

2. Yhdistyksen toiminta

2.1. Toiminnan johto
Yhdistyksellä on hallitus (5-7 varsinaista jäsentä ja saman verran varajäseniä), puheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja. Varapuheenjohtaja valitaan varsinaisista jäsenistä.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu säännöllisesti toimintavuoden aikana, noin 8 – 9 kertaa vuodessa. Kokouksiin voivat osallistua yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet sekä kaikki varajäsenet.

2.2. Toimikunnat 
Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa perustaa määräaikaisia toimikuntia erilaisia projekteja varten. Vuonna 2019 tulee erityisesti kiinnittää huomiota yhdistyksen jäsenhankintaan ja -pitoon. Yhdistyksen hallitus tulee järjestämään myös vuonna 2019 yhdistykseen kuuluvien organisaatioiden opettajille suunnattuja retkiä ja vapaa-ajan tapahtumia mahdollisuuksien ja jäsenistön toiveiden mukaan.

Yhdistyksen hallituksen toimintaa tukee vuosikello, johon suunnitellaan vuositasolla yhdistyksen toiminnan pääpainopisteet. Vuosikello on kaikkien jäsenten luettavissa PSAO:n www-sivuilla.

2.3. Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäsenet ovat ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön piirissä toimivia kouluttajia ja opettajia pääkaupunkiseudulta.

2.4. Toimipaikka
Valimotie 8, 00380 Helsinki

2.5. Edunvalvonta ja järjestötoiminta

Valtakunnallisella tasolla toimintavuoden 2019 yksi haasteista on vuosityöaikaan siirtyminen, joka koskettaa osaa ammatillisista opettajista. Vuosityöaikaan siirtyminen näkyy ennen kaikkea edunvalvonnallisena kysymyksenä yksittäisen jäsenen toiminnassa; erityisesti työaikaan ja -palkkaan liittyvissä valinnoissa. Pääasiallisten vaihtoehtojen ollessa joko nykyisen palkkatason säilyttäminen hieman korkeammalla opetustuntimäärällä tai nykyisen opetustuntimäärän valitseminen hieman pienemmällä palkalla. Toistaiseksi vuosityöaika on vain kunnallisella puolella. Ammatillisten oppilaitosten vuosityöajasta syntyi neuvottelutulos marraskuussa 2018 (sopimus sisältää siirtymäajan aina vuoteen 2023 saakka), mutta ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset jäivät sopimuksen ulkopuolelle. 

Toinen edelleen puhututtava asia on ammatillisen koulutuksen reformi. Reformin myötä monet koulutuksenjärjestäjät ovat jo sopeuttaneet toimintaansa irtisanomalla aikuiskoulutuksen parissa työskenteleviä opettajia samalla kun vaateet erilaisten hallinnollisten tehtävien työstämiseen ovat kasvaneet. Opettajilla ei ole riittävästi aikaa näiden töiden suorittamiseksi, tämä kävi myös ilmi AKOL:n toteuttamassa jäsenkyselyssä syksyllä 2018. Työn kuormittavuus on puhututtanut myös valtakunnallisella tasolla, ja sekä OAJ että AKOL ovat aktiivisesti mukana erilaisten työryhmien kautta vaikuttamassa opettajien työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. 

OAJ:n järjestörakenneuudistus haastaa yhdistyksemme toimintaa vapaan sivistystyön opettajien edunvalvonnan näkökulmasta. Yhdistyksen hallitus arvioi kriittisesti valtakunnallisella toimintakentällä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstön toimintaedellytyksiin. Jäsenistöä rohkaistaan osallistumaan OAJ:n ja OPH:n keskustelu- ja vaikuttamistilaisuuksiin, jos niitä järjestetään edellisen vuoden tavoin myös vuonna 2019. Lisäksi OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys järjestää tulevanakin vuonna vapaan sivistystyön opettajille suunnitun edunvalvonta- ja keskustelutilaisuuden, alustavasti suunniteltu keväälle 2019. 

Yhdistyksen hallituksen jäseniä on mukana Aikuisopettajien liitossa (AKOL), OAJ:n eri toimielimissä ja OAJ:n pääkaupunkiseudun alueyhdistyksessä. Yhdistyksen hallitus antaa edustajilleen tukea ja resursseja hoitaa näitä tehtäviä. Tehtäviin kuuluu mm. osallistua aktiivisti ko. hallitusten ja toimielimien kokouksiin sekä ottaa kantaa valmisteilla ja suunnitteilla olevien ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajien asioihin. Yhdistyksen hallitus saa säännöllisesti hallitusten kokousten yhteydessä selonteon edellä mainituissa hallituksissa ja toimielimissä vaikuttavilta edustajiltaan. 

Lisäksi PSAO:n hallituksen jäsen Riitta Larne valittiin ensimmäisenä vapaan sivistystyön tuntiopettajien edustajana OAJ:n ylimpään päättävään elimeen, OAJ:n valtuustoon. Tämä valtakunnallinen vaikuttamiskanava nähdään merkittävänä keinona vaikuttaa erityisesti vapaan sivistystyön toimintakenttään liittyvissä edunvalvonnallisissa asioissa.

Paikallisella tasolla toimintavuoden 2019 suurin haaste on saada jäsenyhdistys ja sen toiminta tutummaksi kaikille yhdistyksen toiminta-alueen aikuiskoulutuksen piirissä toimiville opettajille. Yksi kanava yhdistyksen toiminnan näkyvämmäksi tekemisessä ovat sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan säännölliset tapaamiset organisaatioidensa johdon ja luottamushenkilöiden kanssa. 

Vuonna 2019 Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n toiminnan keskeisin painopistealue on kehittää yhdistyksen toimintaa sellaiseksi, että se innostaa jäsenistöä osallistumaan järjestötoimintaan, koulutustilaisuuksiin ja yhteiseen virkistystoimintaan. Jäsenhankinta jatkuu tehostettuna toimintavuonna 2019 yhteistoiminnassa AKOL:n ja OAJ:n kanssa. Vuoden 2019 aikana on tarkoitus edelleen järjestää tilaisuuksia (mm. kaffi-treffejä) uusille henkilöille, jotka eivät kuulu yhdistykseemme. 

Yhdistyksen toiminnan strategiasta (sis. edunvalvonnan ja järjestötoiminnan), sen valmistelusta, suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa yhdistyksen hallitus. Toimintavuonna 2019 yhdistyksen toimintatapoja ja vapaa-ajan toiminnan muotoja pyritään uudistamaan yhdistyksen jäsenille kohdistetun avoimen kyselylomakkeen pohjalta, lomake löytyy yhdistyksen www-sivuilta. Jäsenistön sekä yhdistyksen hallituksen jäsenten ideoiden pohjalta yhdistyksen toiminnan kivijalaksi on luotu jäsentoiminnan vuosikello. Vuosikello sisältää sekä viralliset kokoukset että vapaa-ajan toiminnan pääpainopistealueet ja se julkaistaan vuosittain yhdistyksen www-sivuilla. Paikallisen tason suurimpana haasteena vuonna 2019 on aktivoida jäsenistöä osallistumaan enemmän yhdistyksen toimintaan. 

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n jäsenistö koostuu yli 20 eri oppilaitoksen opettajista / kouluttajista. Yhdistyksen toiminnan kannalta on tärkeää, että jokaisen oppilaitoksen akuutit asiat tulevat hallituksen jäsenten tietoon ja käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen toimintamallina on, että kunkin oppilaitoksen akuutit asiat käsitellään asianomaisessa oppilaitoksessa ko. oppilaitoksen opettajien kesken; laajempaa käsittelyä vaativat asiat tuodaan yhdistyksen hallituksen yhteiseen kokoukseen. Yhdistyksen www-sivuilla on julkaistu yhdistyksen hallituksen jäsenten yhteystiedot oppilaitoksineen, jotta tällainen matalan kynnyksen yhteydenotto olisi mahdollista. Kokeilimme vuonna 2018 ensimmäistä kertaa täysin avointa hallituksen jäsenten hakumenettelyä, ja jatkamme samalla linjalla myös vuoden 2019 hallituksen valinnassa. Avoimella haulla tavoittelemme nimenomaan mahdollisimman kattavaa ja edustuksellista hallituksen kokoonpanoa.

2.6. Koulutus
Yhdistyksen jäsenistön tietoa edunvalvonnan kysymyksistä Yhdistyksen jäsenistön tietoa edunvalvonnan kysymyksistä ylläpidetään ja lisätään mahdollistamalla myös jäsenistön osallistuminen niitä koskeviin informaatio- ja koulutustilaisuuksiin. Yhdistyksen jäsenille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua esim. OAJ:n ja AKOL:n kautta toteutettaviin järjestökoulutuksiin, mm. KOPE- ja VOPE- -koulutuksiin. Lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään myös omia koulutus- ja virkistystilaisuuksia jäsenistön toiveiden mukaisesti. Valtakunnallisella tasolla AKOL tukee vapaan sivistystyön opettajien osallistumista AKOL:n järjestämiin tilaisuuksiin erillisen ko. opettajaryhmälle suunnatun osallistumiskiintiön muodossa.

Vuonna 2019 Pääkaupunkiseudun aikuisopettajien hallitus tukee aktiivisia hallituksen jäseniä osallistumaan OAJ:n valtakunnallisiin ja aluetasoisiin koulutustilaisuuksiin aiempia vuosia enemmän. Hallituksen aktiivisten jäsenten kouluttaminen mm. edunvalvonnan ja järjestötoiminnan kiemuroihin mahdollistaa aktiivisemman ja ajantasaisemman tiedon jakamisen yhdistyksen jäsenistön käyttöön. Vuosityöaika ja reformi tuo mukanaan paljon muutoksia opettajien työhön, joten hallituksen jäsenten kouluttaminen on yksi konkreettinen tapa varmistaa ajantasaisen tiedon saaminen yhdistyksen käyttöön.

2.7. Tiedotus
Yhdistyksen ajankohtaisista asioista tiedotetaan aktiivisesti sekä yhdistyksen www-sivuilla että Facebookissa.

Yhdistyksen hallituksen varsinaisista jäsenistä valitaan henkilö, joka toimii yhdistyksen nimettynä tiedottajana toimintavuonna 2019. Tiedottamisen näkökulmasta yhdistyksen tavoitteena on, että jäsenistölle lähetetään vähintään 4 kertaa vuodessa sähköpostitse sähköinen tiedote yhdistyksen ajankohtaisista asioista tai tapahtumista.

Yhdistys aloitti vuonna 2017 uuden viestinnällisen toimintamallin, jossa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja julkaisevat yhdessä kaksi kertaa vuodessa ajankohtaiskatsauksen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajien asioista pääkaupunkiseudulla. Tätä toimintatapaa jatkamme myös vuonna 2019.

2.8. Vapaa-ajan toiminta
Yhdistys järjestää jäsenistölle virkistystoimintaa esim. retkiä, urheilutapahtumaan osallistumista, teatteri- ja musiikkiesityksiä sekä muuta toimintaa jäsenistön toiveiden mukaan. Vuoden 2019 suurena haasteena edelleen on, miten aktivoida jäsenistö ensinnäkin ideoimaan ja toisaalta osallistumaan erilaisiin tapahtumiin.

Yhteisillä tapahtumilla eri kohderyhmille pyritään aktivoimaan jäseniä toimimaan yhdistyksessä erilaisissa tehtävissä ja virkistäytymään työn lomassa sekä tutustumaan toisiinsa paremmin.

2.9. Edustukset

  • Yhdistyksen varapuheenjohtaja Riitta Larne on OAJ:n valtuustossa varsinaisena jäsenenä seuraavat 4 vuotta.
  • Yhdistyksellä on Aikuisopettajien liitto (AKOL) ry:n hallituksessa kaksi varsinaista (Mika Hyyryläinen ja Elina Byckling) ja kaksi varajäsentä (Jori Huovinen ja Riitta Larne). Elina toimii AKOL:n hallituksen sihteerinä.
  • Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallituksessa on hallituskaudella 2018-2020 yhdistyksen edustaja sekä hallituksen varsinaisena jäsenenä (Elina Byckling) että varajäsenenä (Riitta Larne) edustamassa koko pääkaupunkiseudun aikuiskoulutussektoria ja vapaan sivistystyön opettajia. Elina toimii myös alueyhdistyksen hallituksen sihteerinä.
  • Myös OAJ:n ammatillisten opettajien hallituksessa on kaudella 2018-2020 yksi yhdistyksen jäsen, Riitta Larne, asiantuntijana varajäsenen roolissa.
  • OAJ:n aikuiskoulutustyöryhmässä Riitta Larne on varsinaisena jäsenenä ja Elina Byckling varajäsenenä.

2.10. Talous
Pääkaupunkiseudun aikuisopettajissa oli noin 310 jäsentä. Uusia jäseniä saamme vuositasolla noin 40, suurin piirtein saman verran eroaa / eläköityy vuosittain. Yhdistyksen toiminta katetaan jäsenmaksupalautuksilla.