Vanhat toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelma 2022

Toimintasuunnitelma 2021

1. Johdanto

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n tarkoituksena on edistää jäsentensä (ammatilliset aikuiskouluttajat ja         -opettajat sekä vapaan sivistystyön opettajat) edunvalvontaa ja mahdollistaa osallistuminen OAJ:n järjestämiin järjestökoulutuksiin. Yhteisillä tapahtumilla pyritään aktivoimaan jäseniä ja virkistäytymään työn lomassa.

2. Yhdistyksen toiminta

2.1. Toiminnan johto

Yhdistyksellä on hallitus (5-7 varsinaista jäsentä ja saman verran varajäseniä), puheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja. Varapuheenjohtaja valitaan varsinaisista jäsenistä.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu säännöllisesti toimintavuoden aikana, noin 8 – 9 kertaa vuodessa. Kokouksiin voivat osallistua yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet sekä kaikki varajäsenet.

2.2. Toimikunnat

Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa perustaa määräaikaisia toimikuntia erilaisia projekteja varten. Vuonna 2021 tulee erityisesti kiinnittää huomiota yhdistyksen jäsenhankintaan ja -pitoon. Yhdistyksen hallitus tulee järjestämään myös vuonna 2021 yhdistykseen kuuluvien organisaatioiden opettajille suunnattuja retkiä ja vapaa-ajan tapahtumia mahdollisuuksien ja jäsenistön toiveiden mukaan ja COVID -19 tilanteen niin salliessa.

Yhdistyksen hallituksen toimintaa tukee vuosikello, johon suunnitellaan vuositasolla yhdistyksen toiminnan pääpainopisteet. Vuosikello on kaikkien jäsenten luettavissa PSAO:n www-sivuilla.

2.3. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön piirissä toimivia kouluttajia ja opettajia pääkaupunkiseudulta.

2.4. Toimipaikka

Helsinki, Valimotie 8, 00380 Helsinki

2.5. Edunvalvonta ja järjestötoiminta

Valtakunnallisella tasolla toimintavuoden 2021 yksi haasteista on koulutuksen järjestäjien selviytyminen Covid 19 -tilanteen mukanaan tuomista haasteista. Vaarana on opetusalaa koskevien lomautusten ja irtisanomisten laajentuminen entisestään. Suomen hallitus helpottaa kuntatalouden paineita ja turvaa ammatillisen koulutuksen opettajaresurssit seuraavaksi kahdeksi vuodeksi esittämässään budjettiratkaisussa 16.9.2020. Ammatillisen koulutuksen resursseja vahvistettiin budjettiratkaisussa 150 miljoonalla eurolla. Tämä varmistaa määräaikaisen rahoituksen jatkumisen vuoteen 2022 saakka. Lisäys merkitsee käytännössä noin 1 000:n ammatillisen opettajan palkkarahaa.

Oppivelvollisuusiän laajentaminen on myös suuri haaste vuodelle 2021 toteutuessaan. Suomen hallitus antaa viimeistään 5. lokakuuta eduskunnalle esityksensä oppivelvollisuuden laajentamista koskevista lakimuutoksista. Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Lisäksi vahvistetaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta. Myös kaikki toisen asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet olisivat uudistuksen jälkeen maksuttomia (koulutuksen järjestäjä kustantaa). Lisäksi on esitetty, että lain muutokset otetaan käyttöön jo vuonna 2021 eli sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, joiden oppivelvollisuus nykyisen lain mukaan päättyy vuonna 2021. Toteutuessaan lakimuutos toisi laajoja muutoksia ammatilliseen koulutukseen, erityisesti kunnallisiin oppilaitoksiin, jotka pääasiassa kouluttavat nuoria. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestäisi sen kalenterivuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta.

Opettajilla ei ole riittävästi aikaa töiden suorittamiseksi, tämä kävi ilmi jo syksyllä 2018 mm. AKOL:n toteuttamassa jäsenkyselyssä. Työn kuormittavuus on puhututtanut myös valtakunnallisella tasolla, ja sekä OAJ että AKOL ovat aktiivisesti mukana erilaisten työryhmien kautta vaikuttamassa opettajien työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. OAJ on perustanut työhyvinvointirahaston (elokuussa 2020), jonka peruspääoma on 10 miljoonaa euroa, ja tuotoilla pyritään edistämään OAJ:n jäsenten työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työsuojelua. Rahaston tuotosta voidaan myöntää varoja kehittämishankkeisiin, koulutukseen ja työelämän laatua parantavaan toimintaan. Tukea voivat hakea OAJ:n yhdistykset ja jäsenten yhteenliittymät. Myös yksittäisille jäsenille voidaan myöntää stipendejä kehittämistyöhön ja tutkimukseen.

OAJ:n järjestörakenneuudistus haastaa yhdistyksemme toimintaa vapaan sivistystyön opettajien edunvalvonnan näkökulmasta. Yhdistyksen hallitus arvioi kriittisesti valtakunnallisella toimintakentällä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstön toimintaedellytyksiin. PSAO:n hallituksen jäsen Riitta Larne jatkaa edelleen ensimmäisenä vapaan sivistystyön tuntiopettajien edustajana OAJ:n ylimmässä päättävässä elimessä, OAJ:n valtuustossa. Tämä valtakunnallinen vaikuttamiskanava nähdään merkittävänä keinona vaikuttaa erityisesti vapaan sivistystyön toimintakenttään liittyvissä edunvalvonnallisissa asioissa. Järjestörakenteen kehittäminen ja strategian uudistaminen on yksi OAJ:n valtuuston keskeisimmistä asioista kaudella 2020 – 2022.

Yhdistyksen hallituksen jäseniä on mukana Aikuisopettajien liitossa (AKOL), OAJ:n eri toimielimissä ja OAJ:n pääkaupunkiseudun alueyhdistyksessä. Yhdistyksen hallitus antaa edustajilleen tukea ja resursseja hoitaa näitä tehtäviä. Tehtäviin kuuluu mm. osallistua aktiivisti ko. hallitusten ja toimielimien kokouksiin sekä ottaa kantaa valmisteilla ja suunnitteilla olevien ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajien asioihin. Yhdistyksen hallitus saa säännöllisesti hallitusten kokousten yhteydessä selonteon edellä mainituissa hallituksissa ja toimielimissä vaikuttavilta edustajiltaan.

Paikallisella tasolla toimintavuoden 2021 suurin haaste on saada jäsenyhdistys ja sen toiminta tutummaksi kaikille yhdistyksen toiminta-alueen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön piirissä toimiville opettajille. Yksi kanava yhdistyksen toiminnan näkyvämmäksi tekemisessä ovat sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan säännölliset tapaamiset organisaatioidensa johdon ja luottamushenkilöiden kanssa. Lisäksi PSAO jatkaa vapaan sivistystyön opettajille suunnattujen tilaisuuksien toteuttamista yhteistyössä Akolin kanssa.

Vuonna 2021 Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n toiminnan keskeisin painopistealue on kehittää yhdistyksen toimintaa sellaiseksi, että se innostaa jäsenistöä osallistumaan järjestötoimintaan, koulutustilaisuuksiin ja yhteiseen virkistystoimintaan. Jäsenhankinta jatkuu tehostettuna toimintavuonna 2021 yhteistoiminnassa AKOL:n ja OAJ:n kanssa. AKOL on käynnistänyt jäsenrekrytointikampanjan 1.6.2020 – 31.5.2021 väliseksi ajaksi, PSAO saa jokaisesta uudesta jäsenestä 30 € palkkion ko. kampanjan aikana.

Yhdistyksen toiminnan strategiasta (sis. edunvalvonnan ja järjestötoiminnan), sen valmistelusta, suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa yhdistyksen hallitus. Jäsenistön sekä yhdistyksen hallituksen jäsenten ideoiden pohjalta yhdistyksen toiminnan kivijalaksi on luotu jäsentoiminnan vuosikello. Vuosikello sisältää sekä viralliset kokoukset että vapaa-ajan toiminnan pääpainopistealueet ja se julkaistaan vuosittain yhdistyksen www-sivuilla. Paikallisen tason suurimpana haasteena vuonna 2021 on aktivoida jäsenistöä osallistumaan enemmän yhdistyksen toimintaan sekä myös ideoimaan toimintaa yhdessä hallituksen jäsenten kanssa. Covid 19 -epidemiasta johtuen yhdistyksen toimintavuosi 2020 jää selvästi ylijäämäiseksi, joten vuoden 2021 jäsentoimintaan budjetoidaan aiempaa enemmän euroja.  

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n jäsenistö koostuu yli 20 eri oppilaitoksen opettajista / kouluttajista. Yhdistyksen toiminnan kannalta on tärkeää, että jokaisen oppilaitoksen akuutit asiat tulevat hallituksen jäsenten tietoon ja käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen toimintamallina on, että kunkin oppilaitoksen akuutit asiat käsitellään asianomaisessa oppilaitoksessa ko. oppilaitoksen opettajien kesken; laajempaa käsittelyä vaativat asiat tuodaan yhdistyksen hallituksen yhteiseen kokoukseen. Yhdistyksen www-sivuilla on julkaistu yhdistyksen hallituksen jäsenten yhteystiedot oppilaitoksineen, jotta tällainen matalan kynnyksen yhteydenotto olisi mahdollista. Kokeilimme vuonna 2018 ensimmäistä kertaa täysin avointa hallituksen jäsenten hakumenettelyä, ja tämä perinne jatkuu myös vuoden 2021 hallituksen valinnassa. Avoimella haulla tavoittelemme nimenomaan mahdollisimman kattavaa ja edustuksellista hallituksen kokoonpanoa.

2.6. Koulutus

Yhdistyksen jäsenistön tietoa edunvalvonnan kysymyksistä ylläpidetään ja lisätään mahdollistamalla myös jäsenistön osallistuminen niitä koskeviin informaatio- ja koulutustilaisuuksiin. Yhdistyksen jäsenille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua esim. OAJ:n ja AKOL:n kautta toteutettaviin järjestökoulutuksiin, mm. KOPE ja VOPE–      -koulutuksiin. Lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään myös omia koulutus- ja virkistystilaisuuksia jäsenistön toiveiden mukaisesti. Valtakunnallisella tasolla AKOL tukee vapaan sivistystyön opettajien osallistumista AKOL:n järjestämiin tilaisuuksiin erillisen ko. opettajaryhmälle suunnatun osallistumiskiintiön muodossa.

Vuonna 2021 Pääkaupunkiseudun aikuisopettajien hallitus tukee aktiivisia hallituksen jäseniä osallistumaan OAJ:n valtakunnallisiin ja aluetasoisiin koulutustilaisuuksiin aiempia vuosia enemmän. Hallituksen aktiivisten jäsenten kouluttaminen mm. edunvalvonnan ja järjestötoiminnan kiemuroihin mahdollistaa aktiivisemman ja ajantasaisemman tiedon jakamisen yhdistyksen jäsenistön käyttöön. Vuosityöaika ja reformin jälkeiset vaikutukset opettajien työnkuvaan puhututtavat, joten hallituksen jäsenten kouluttaminen on yksi konkreettinen tapa varmistaa ajantasaisen tiedon saaminen yhdistyksen käyttöön.

2.7. Tiedotus

Yhdistyksen ajankohtaisista asioista tiedotetaan aktiivisesti sekä yhdistyksen www-sivuilla että Facebookissa.

Yhdistyksen hallituksen varsinaisista jäsenistä valitaan henkilö, joka toimii yhdistyksen nimettynä tiedottajana toimintavuonna 2021. Tiedottamisen näkökulmasta yhdistyksen tavoitteena on, että jäsenistölle lähetetään vähintään 4 kertaa vuodessa sähköpostitse sähköinen tiedote yhdistyksen ajankohtaisista asioista tai tapahtumista.

Yhdistys aloitti vuonna 2017 uuden viestinnällisen toimintamallin, jossa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja julkaisevat yhdessä kaksi kertaa vuodessa ajankohtaiskatsauksen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajien asioista pääkaupunkiseudulla. Tätä perinnettä jatkamme myös vuonna 2021.

Toimintavuonna 2021 pilotoimme valtuuston puhe- ja ponsiaiheiden esittämismahdollisuutta valtuutettu Riitta Larneelle (lisätietoja www-sivuilla).

2.8. Vapaa-ajan toiminta

Yhdistys järjestää jäsenistölle virkistystoimintaa esim. retkiä, urheilutapahtumaan osallistumista, teatteri- ja musiikkiesityksiä sekä muuta toimintaa jäsenistön toiveiden mukaan. Vuoden 2021 suurena haasteena edelleen on, miten aktivoida jäsenistö ensinnäkin ideoimaan ja toisaalta osallistumaan erilaisiin tapahtumiin.

Yhteisillä tapahtumilla eri kohderyhmille pyritään aktivoimaan jäseniä toimimaan yhdistyksessä erilaisissa tehtävissä ja virkistäytymään työn lomassa sekä tutustumaan toisiinsa paremmin.

2.9. Edustukset

  • Yhdistyksen varapuheenjohtaja Riitta Larne on OAJ:n valtuustossa varsinaisena jäsenenä kauden 2018-2022.
  • Yhdistyksellä on Aikuisopettajien liitto (AKOL) ry:n hallituksessa kaksi varsinaista jäsentä (Elina Byckling ja Jori Huovinen). Elina toimii AKOL:n hallituksen sihteerinä.
  • Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallituksessa on hallituskaudella 2020-2021 yhdistyksen edustaja sekä hallituksen varsinaisena jäsenenä (Elina Byckling) että varajäsenenä (Riitta Larne) edustamassa koko pääkaupunkiseudun aikuiskoulutussektoria ja vapaan sivistystyön opettajia. Elina toimii myös alueyhdistyksen hallituksen sihteerinä.
  • Myös OAJ:n ammatillisten opettajien hallituksessa on kaudella 2020-2022 kaksi yhdistyksen jäsentä hallituksen varajäsenen roolissa; Riitta Larne, vapaan sivistystyön asiantuntijana ja Elina hallituksen varajäsenenä.

2.10. Talous

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajissa on noin 290 jäsentä. Uusia jäseniä saamme vuositasolla noin 30. Yhdistyksestä erotaan tai eläköidytään vuositasolla hieman enemmän kuin mitä saamme uusia jäseniä, joten viime vuosina yhdistyksen jäsenmäärä on ollut hienoisessa laskussa. Yhdistyksen toiminta katetaan jäsenmaksupalautuksilla, jotka perustuvat jäsenmäärään.

Toimintasuunnitelma 2020

1. Johdanto

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n tarkoituksena on edistää jäsentensä (ammatilliset aikuiskouluttajat ja         -opettajat sekä vapaan sivistystyön opettajat) edunvalvontaa ja mahdollistaa osallistuminen OAJ:n järjestämiin järjestökoulutuksiin. Yhteisillä tapahtumilla pyritään aktivoimaan jäseniä ja virkistäytymään työn lomassa.

2. Yhdistyksen toiminta

2.1. Toiminnan johto

Yhdistyksellä on hallitus (5-7 varsinaista jäsentä ja saman verran varajäseniä), puheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja. Varapuheenjohtaja valitaan varsinaisista jäsenistä.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu säännöllisesti toimintavuoden aikana, noin 8 – 9 kertaa vuodessa. Kokouksiin voivat osallistua yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet sekä kaikki varajäsenet.

2.2. Toimikunnat

Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa perustaa määräaikaisia toimikuntia erilaisia projekteja varten. Vuonna 2020 tulee erityisesti kiinnittää huomiota yhdistyksen jäsenhankintaan ja -pitoon. Yhdistyksen hallitus tulee järjestämään myös vuonna 2020 yhdistykseen kuuluvien organisaatioiden opettajille suunnattuja retkiä ja vapaa-ajan tapahtumia mahdollisuuksien ja jäsenistön toiveiden mukaan.

Yhdistyksen hallituksen toimintaa tukee vuosikello, johon suunnitellaan vuositasolla yhdistyksen toiminnan pääpainopisteet. Vuosikello on kaikkien jäsenten luettavissa PSAO:n www-sivuilla.

2.3. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön piirissä toimivia kouluttajia ja opettajia pääkaupunkiseudulta.

2.4. Toimipaikka

Helsinki, Valimotie 8, 00380 Helsinki

2.5. Edunvalvonta ja järjestötoiminta

Valtakunnallisella tasolla toimintavuoden 2020 yksi haasteista on vuosityöaikaan siirtyminen, joka koskettaa osaa ammatillisista opettajista. Vuosityöaikaan siirtyminen näkyy ennen kaikkea edunvalvonnallisena kysymyksenä yksittäisen jäsenen toiminnassa; erityisesti työaikaan ja -palkkaan liittyvissä valinnoissa. Pääasiallisten vaihtoehtojen ollessa joko nykyisen palkkatason säilyttäminen hieman korkeammalla opetustuntimäärällä tai nykyisen opetustuntimäärän valitseminen hieman pienemmällä palkalla. Toistaiseksi vuosityöaika on vain kunnallisella puolella.

Opettajilla ei ole riittävästi aikaa näiden töiden suorittamiseksi, tämä kävi myös ilmi AKOL:n toteuttamassa jäsenkyselyssä syksyllä 2018. Työn kuormittavuus on puhututtanut myös valtakunnallisella tasolla, ja sekä OAJ että AKOL ovat aktiivisesti mukana erilaisten työryhmien kautta vaikuttamassa opettajien työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. OAJ itseasiassa viettää Työhyvinvoinnin lukuvuotta 2019-2020, ja tämän johdosta vuoden aikana tarjotaan paljon erilaisia etuja ja järjestetään tapahtumia työhyvinvoinnin edistämiseen liittyen.

OAJ:n järjestörakenneuudistus haastaa yhdistyksemme toimintaa vapaan sivistystyön opettajien edunvalvonnan näkökulmasta. Yhdistyksen hallitus arvioi kriittisesti valtakunnallisella toimintakentällä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstön toimintaedellytyksiin. Jäsenistöä rohkaistaan osallistumaan OAJ:n ja OPH:n keskustelu- ja vaikuttamistilaisuuksiin, jos niitä järjestetään edellisen vuoden tavoin myös vuonna 2020. Lisäksi OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys järjestää tulevanakin vuonna vapaan sivistystyön opettajille suunnitun edunvalvonta- ja keskustelutilaisuuden, alustavasti suunniteltu keväälle 2020.

Yhdistyksen hallituksen jäseniä on mukana Aikuisopettajien liitossa (AKOL), OAJ:n eri toimielimissä ja OAJ:n pääkaupunkiseudun alueyhdistyksessä. Yhdistyksen hallitus antaa edustajilleen tukea ja resursseja hoitaa näitä tehtäviä. Tehtäviin kuuluu mm. osallistua aktiivisti ko. hallitusten ja toimielimien kokouksiin sekä ottaa kantaa valmisteilla ja suunnitteilla olevien ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajien asioihin. Yhdistyksen hallitus saa säännöllisesti hallitusten kokousten yhteydessä selonteon edellä mainituissa hallituksissa ja toimielimissä vaikuttavilta edustajiltaan.

Lisäksi PSAO:n hallituksen jäsen Riitta Larne jatkaa edelleen ensimmäisenä vapaan sivistystyön tuntiopettajien edustajana OAJ:n ylimmässä päättävässä elimessä, OAJ:n valtuustossa. Tämä valtakunnallinen vaikuttamiskanava nähdään merkittävänä keinona vaikuttaa erityisesti vapaan sivistystyön toimintakenttään liittyvissä edunvalvonnallisissa asioissa.

Paikallisella tasolla toimintavuoden 2020 suurin haaste on saada jäsenyhdistys ja sen toiminta tutummaksi kaikille yhdistyksen toiminta-alueen aikuiskoulutuksen piirissä toimiville opettajille. Yksi kanava yhdistyksen toiminnan näkyvämmäksi tekemisessä ovat sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan säännölliset tapaamiset organisaatioidensa johdon ja luottamushenkilöiden kanssa.

Vuonna 2020 Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n toiminnan keskeisin painopistealue on kehittää yhdistyksen toimintaa sellaiseksi, että se innostaa jäsenistöä osallistumaan järjestötoimintaan, koulutustilaisuuksiin ja yhteiseen virkistystoimintaan. Jäsenhankinta jatkuu tehostettuna toimintavuonna 2020 yhteistoiminnassa AKOL:n ja OAJ:n kanssa.

Yhdistyksen toiminnan strategiasta (sis. edunvalvonnan ja järjestötoiminnan), sen valmistelusta, suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa yhdistyksen hallitus. Jäsenistön sekä yhdistyksen hallituksen jäsenten ideoiden pohjalta yhdistyksen toiminnan kivijalaksi on luotu jäsentoiminnan vuosikello. Vuosikello sisältää sekä viralliset kokoukset että vapaa-ajan toiminnan pääpainopistealueet ja se julkaistaan vuosittain yhdistyksen www-sivuilla. Paikallisen tason suurimpana haasteena vuonna 2020 on aktivoida jäsenistöä osallistumaan enemmän yhdistyksen toimintaan.

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n jäsenistö koostuu yli 20 eri oppilaitoksen opettajista / kouluttajista. Yhdistyksen toiminnan kannalta on tärkeää, että jokaisen oppilaitoksen akuutit asiat tulevat hallituksen jäsenten tietoon ja käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen toimintamallina on, että kunkin oppilaitoksen akuutit asiat käsitellään asianomaisessa oppilaitoksessa ko. oppilaitoksen opettajien kesken; laajempaa käsittelyä vaativat asiat tuodaan yhdistyksen hallituksen yhteiseen kokoukseen. Yhdistyksen www-sivuilla on julkaistu yhdistyksen hallituksen jäsenten yhteystiedot oppilaitoksineen, jotta tällainen matalan kynnyksen yhteydenotto olisi mahdollista. Kokeilimme vuonna 2018 ensimmäistä kertaa täysin avointa hallituksen jäsenten hakumenettelyä, ja jatkamme samalla linjalla myös vuoden 2020 hallituksen valinnassa. Avoimella haulla tavoittelemme nimenomaan mahdollisimman kattavaa ja edustuksellista hallituksen kokoonpanoa.

2.6. Koulutus

Yhdistyksen jäsenistön tietoa edunvalvonnan kysymyksistä ylläpidetään ja lisätään mahdollistamalla myös jäsenistön osallistuminen niitä koskeviin informaatio- ja koulutustilaisuuksiin. Yhdistyksen jäsenille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua esim. OAJ:n ja AKOL:n kautta toteutettaviin järjestökoulutuksiin, mm. KOPE ja VOPE–      -koulutuksiin. Lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään myös omia koulutus- ja virkistystilaisuuksia jäsenistön toiveiden mukaisesti. Valtakunnallisella tasolla AKOL tukee vapaan sivistystyön opettajien osallistumista AKOL:n järjestämiin tilaisuuksiin erillisen ko. opettajaryhmälle suunnatun osallistumiskiintiön muodossa.

Vuonna 2020 Pääkaupunkiseudun aikuisopettajien hallitus tukee aktiivisia hallituksen jäseniä osallistumaan OAJ:n valtakunnallisiin ja aluetasoisiin koulutustilaisuuksiin aiempia vuosia enemmän. Hallituksen aktiivisten jäsenten kouluttaminen mm. edunvalvonnan ja järjestötoiminnan kiemuroihin mahdollistaa aktiivisemman ja ajantasaisemman tiedon jakamisen yhdistyksen jäsenistön käyttöön. Vuosityöaika ja reformin jälkeiset vaikutukset opettajien työnkuvaan puhututtavat, joten hallituksen jäsenten kouluttaminen on yksi konkreettinen tapa varmistaa ajantasaisen tiedon saaminen yhdistyksen käyttöön.

2.7. Tiedotus

Yhdistyksen ajankohtaisista asioista tiedotetaan aktiivisesti sekä yhdistyksen www-sivuilla että Facebookissa.

Yhdistyksen hallituksen varsinaisista jäsenistä valitaan henkilö, joka toimii yhdistyksen nimettynä tiedottajana toimintavuonna 2020. Tiedottamisen näkökulmasta yhdistyksen tavoitteena on, että jäsenistölle lähetetään vähintään 4 kertaa vuodessa sähköpostitse sähköinen tiedote yhdistyksen ajankohtaisista asioista tai tapahtumista.

Yhdistys aloitti vuonna 2017 uuden viestinnällisen toimintamallin, jossa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja julkaisevat yhdessä kaksi kertaa vuodessa ajankohtaiskatsauksen ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajien asioista pääkaupunkiseudulla. Tätä toimintatapaa jatkamme myös vuonna 2020.

2.8. Vapaa-ajan toiminta

Yhdistys järjestää jäsenistölle virkistystoimintaa esim. retkiä, urheilutapahtumaan osallistumista, teatteri- ja musiikkiesityksiä sekä muuta toimintaa jäsenistön toiveiden mukaan. Vuoden 2020 suurena haasteena edelleen on, miten aktivoida jäsenistö ensinnäkin ideoimaan ja toisaalta osallistumaan erilaisiin tapahtumiin.

Yhteisillä tapahtumilla eri kohderyhmille pyritään aktivoimaan jäseniä toimimaan yhdistyksessä erilaisissa tehtävissä ja virkistäytymään työn lomassa sekä tutustumaan toisiinsa paremmin.

2.9. Edustukset

  • Yhdistyksen varapuheenjohtaja Riitta Larne on OAJ:n valtuustossa varsinaisena jäsenenä kauden 2018-2022.
  • Yhdistyksellä on Aikuisopettajien liitto (AKOL) ry:n hallituksessa kaksi varsinaista (Mika Hyyryläinen ja Elina Byckling) ja kaksi varajäsentä (Jori Huovinen ja Riitta Larne). Elina toimii AKOL:n hallituksen sihteerinä.
  • Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallituksessa on hallituskaudella 2018-2019 yhdistyksen edustaja sekä hallituksen varsinaisena jäsenenä (Elina Byckling) että varajäsenenä (Riitta Larne) edustamassa koko pääkaupunkiseudun aikuiskoulutussektoria ja vapaan sivistystyön opettajia. Elina toimii myös alueyhdistyksen hallituksen sihteerinä. Uusi hallitus valitaan marraskuussa 2019.
  • Myös OAJ:n ammatillisten opettajien hallituksessa on kaudella 2018-2020 yksi yhdistyksen jäsen, Riitta Larne, asiantuntijana varajäsenen roolissa.
  • OAJ:n aikuiskoulutustyöryhmässä Riitta Larne on varsinaisena jäsenenä ja Elina Byckling varajäsenenä.

2.10. Talous

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajissa on noin 300 jäsentä. Uusia jäseniä saamme vuositasolla noin 40, suurin piirtein saman verran eroaa / eläköityy vuosittain. Yhdistyksen toiminta katetaan jäsenmaksupalautuksilla.